நடிகர் யாஷ் தனது மனைவி, மகன், மகளுடன் எடுத்துக்கொண்ட அழகிய குடும்ப புகைப்படங்கள் வெளியாகியுள்ளது.
நடிகர் யாஷ் தனது மனைவி, மகன், மகளுடன் எடுத்துக்கொண்ட அழகிய குடும்ப புகைப்படங்கள் வெளியாகியுள்ளது.
யாஷ் மனைவி
யாஷ் மகன்
யாஷ் மகள்