சென்னை: அண்ணா நகர் அதிகாரப்பூர்வ வாக்கு எண்ணிக்கை அறிவிப்பு

 • Whatsapp
 • Telegram
 • Linkedin
 • Print
 • koo
 • Whatsapp
 • Telegram
 • Linkedin
 • Print
 • koo
 • Whatsapp
 • Telegram
 • Linkedin
 • Print
 • koo
சென்னை: அண்ணா நகர் அதிகாரப்பூர்வ வாக்கு எண்ணிக்கை அறிவிப்பு
X

சென்னை: அண்ணா நகர் அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பு

முதல் சுற்று

அதிமுக - 1380

திமுக - 2509

அமமுக - 28

நா.த.க - 299

மநீம - 565


இரண்டாம் சுற்று

அதிமுக - 1560

திமுக - 1758

அமமுக - 25

நா.த.க - 113

மநீம - 777

மூன்றாம் சுற்று

அதிமுக - 1899

திமுக - 2597

அமமுக - 33

நா.த.க - 321

மநீம - 711

நான்காம் சுற்று

அதிமுக - 1938

திமுக - 2786

அமமுக - 47

நா.த.க - 418

மநீம - 356

ஐந்தாம் சுற்று

அதிமுக- 1827

திமுக - 2186

அமமுக - 33

நா.த.க - 316

மநீம - 390

ஆறாம் சுற்று

அதிமுக- 1502

திமுக- 2418

அமமுக- 51

நா.த.க- 327

மநீம- 535

ஏழாம் சுற்று

அதிமுக- 1565

திமுக- 2168

அமமுக- 31

நா.த.க- 131

மநீம- 827

எட்டாம் சுற்று

அதிமுக- 1880

திமுக- 2676

அமமுக- 35

நா.த.க- 494

மநீம- 584

ஒன்பதாம் சுற்று

அதிமுக- 2114

திமுக- 2850

அமமுக- 46

நா.த.க- 487

மநீம- 626

பத்தாம் சுற்று

அதிமுக- 1763

திமுக- 2618

அமமுக- 78

நா.த.க- 347

மநீம- 606

பதினொன்றாம் சுற்று

அதிமுக- 1876

திமுக- 3608

அமமுக- 39

நா.த.க- 406

மநீம- 523

பன்னிரெண்டாம் சுற்று

அதிமுக- 1499

திமுக- 2160

அமமுக- 22

நா.த.க- 220

மநீம- 588

பதிமூன்றாம் சுற்று

அதிமுக- 2014

திமுக- 1959

அமமுக- 21

நா.த.க- 152

மநீம- 418

பதிநான்காம் சுற்று

அதிமுக- 2101

திமுக- 1862

அமமுக- 29

நா.த.க- 162

மநீம- 570

பதினைந்தாம் சுற்று

அதிமுக- 1864

திமுக- 1833

அமமுக- 12

நா.த.க- 219

மநீம- 458

பதினாறாம் சுற்று

அதிமுக- 2010

திமுக- 3509

அமமுக- 32

நா.த.க- 457

மநீம- 325

பதினேழாம் சுற்று

அதிமுக- 1639

திமுக- 3231

அமமுக- 27

நா.த.க- 471

மநீம- 444

பதினெட்டாம் சுற்று

அதிமுக- 1786

திமுக- 2237

அமமுக- 35

நா.த.க- 262

மநீம- 350

பத்தொன்பதாம் சுற்று

அதிமுக - 1439

திமுக - 2650

அமமுக - 32

நா.த.க - 316

மநீம - 740

இருபதாம் சுற்று

அதிமுக- 2145

திமுக- 2847

அமமுக- 37

நா.த.க- 362

மநீம- 658

இருபத்து ஒன்றாம் சுற்று

அதிமுக- 1937

திமுக- 2597

அமமுக- 31

நா.த.க- 369

மநீம- 714

இருபத்து இரண்டாம் சுற்று

அதிமுக- 635

திமுக- 2447

அமமுக- 35

நா.த.க- 394

மநீம- 497

இருபத்து மூன்றாம் சுற்று

அதிமுக- 1371

திமுக- 3303

அமமுக- 68

நா.த.க- 417

மநீம- 601

இருபத்து நான்காம் சுற்று

அதிமுக- 1406

திமுக- 3203

அமமுக- 58

நா.த.க- 367

மநீம- 659

இருபத்து ஐந்தாம் சுற்று

அதிமுக- 1933

திமுக- 2839

அமமுக- 63

நா.த.க- 475

மநீம- 659

இருபத்து ஆறாம் சுற்று

அதிமுக- 1668

திமுக- 2520

அமமுக- 32

நா.த.க- 400

மநீம- 558

இருபத்து ஏழாம் சுற்று

அதிமுக- 1569

திமுக- 2492

அமமுக- 37

நா.த.க- 377

மநீம- 625

இருபத்து எட்டாம் சுற்று

அதிமுக- 1299

திமுக- 3048

அமமுக- 67

நா.த.க- 335

மநீம- 459

இருபத்து ஒன்பதாம் சுற்று

அதிமுக- 1478

திமுக- 2763

அமமுக- 61

நா.த.க- 409

மநீம- 662

முப்பதாம் சுற்று

அதிமுக- 1456

திமுக- 2947

அமமுக- 42

நா.த.க- 417

மநீம- 578

Updated On: 2021-05-11T09:22:24+05:30

Related News